Vestnik of
Samara State University
2000, No. 1
2001, No. 1
2004, No. 3
2006, No. 5/2 2006, No. 8 2006, No. 10/3 2007, No. 1 2007, No. 5/1 2008, No. 1 2007, No. 5/2